Tevékenységre vonatkozó adatok

Tevékenységre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre.(SZMSZ)
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3 Közszolgáltatások
2.4 A szerv nyilvántartásai
2.5 Nyilvános kiadványok
2.6 Döntéshozatal, ülések
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8 Pályázatok
2.9 Közérdekű adatok igénylése
2.10 Közzétételi listák


2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre.(SZMSZ)
Az Önkormányzat feladatait és hatáskört meghatározó jogszabályok

? 2011. évi. CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

? 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről.

? 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról.

? 368/2011.(xii.31.) Kormány rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló

? Monok község Önkormányzatának többször módosított 3/2018.(III.27). Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról


Monok Község Önkormányzat és intézményeinek Alapító Okirata, SZMSZ

Monok Községi Önkormányzat SZMSZ Egységes Szerkezetben

SZMSZ

Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal

Alapító Okirat

Monoki Micimackó Óvoda és Konyha

Alapító Okirat

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése , hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása , alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványokA Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal egyes ügycsoportjaihoz tartozó ügyfajták
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, SZÁMVITELI VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYKÖRÖKHÖZ TARTOZÓ FŐBB HIVATALI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK LISTÁJA
- költségvetési rendelettervezet előkészítése
- zárszámadás előkészítése
- önkormányzati vagyon nyilvántartása,
- kettős könyvvitel vezetése, pénzfogalom nyilvántartása
- számlarend készítése
- analitikus nyilvántartás vezetése
- statisztikák vezetése, erről adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
- helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésével, pénzügyeivel, beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok
- normatív állami hozzájárulások elszámolása, megyei MÁK felé jelentések megküldése
- eszközök és források leltározása,
- mérlegkészítés
- számlarend összeállítása, felelős a naprakész könyvvezetésért

KÖZIGAZGATÁSI ÜGYKÖRÖK KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK LISTÁJA

általános igazgatás:
- Képviselő-testület munkájához előterjesztések, az ülésekről jegyzőkönyvek készítése, határozatok, - rendeletek nyilvántartása
- döntés előkészítés a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben,
- iratkezelés
- hatósági ügyek
- anyakönyvi igazgatás ( születés, házasságkötés, haláleset)
- hagyatéki ügyek
- személyi adat és lakcímnyilvántartás
- polgári védelemmel kapcsolatos feladatok
egészségügyi ellátás ( háziorvosi rendszer működtetése, )
- állategészségüggyel , állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ( állatbetegségekkel kapcsolatos hatósági ügyek, méhekkel kapcsolatos nyilvántartás,
- növényvédelem ( kártevők elleni védekezés elrendelése, tarlóégetés, permetezésről értesítés küldése a méhesek felé,

adóügy:
- a helyi adók, az önkormányzati költségvetés javára más törvényben megállapított adó, adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok,
- illetékhatósági feladatok
- gépjárműadóval kapcsolatos ügyek
- adóellenőrzéssel kapcsolatos ügyek,
- adótartozások végrehajtása,
- adó- és értékbizonyítvány kiadása,
- folyó évi, illetve zárási összesítő készítése,
- fizetési kötelezettségről nyilvántartás készítése,

közszolgáltatás:
- választással ( országgyűlési képviselő, polgármester, helyi kisebbségi önkormányzat, népszavazással népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek intézése
- népszámlálással kapcsolatos feladatok

SZOCIÁLIS , GYÁMÜGYI ÜGYKÖRHÖZ TARTOZÓ ÜGYEK FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK LISTÁJA

- Település támogatás ügyek
- Temetési segély
- Gyermekvédelmi kedvezmény
- Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos ügyintézés

OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT ÜGYEK FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE

- óvoda alapítása, nyilvántartásba vétele

ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS

- Anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyek intézése:
születés, házasság, haláleset anyakönyvezése és az anyakönyvi kivonatok kiállítása, hatósági bizonyítvány kiállítása

- névváltoztatási kérelmek,
1. születési név megváltoztatása
2. házassági név módosítása

- családi jogállás rendezése születendő gyermekre

- hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek

- honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek


TITKÁRSÁG FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE

- a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatok
- polgármesteri, jegyzői ügyviteli feladatok,
- a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
- hivatali, számítástechnikai, informatikai és távközlési rendszer működtetése
- Ügyiratkezelés, irattározás
- személyi anyag kezelése,
- panaszbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés,
- ügyvitel, adminisztráció és egyéb nyilvántartás
- statisztikai feladatok

 

Hírlevél feliratkozás

Galéria ajánló